Szkoła Policealna w zawodzie

Opiekunka dziecięca

 

Kwalifikacja: MS.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 

Nauka: 2 lata

Tryb zaoczny

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej; 

2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
5) udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

 

                                                             

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu programowego

1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

1.1. Podstawy anatomii, fizjologii i patologii człowieka

1.2. Promocja zdrowia z elementami pierwszej pomocy

2. Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia

2.1. Podstawy psychologii w ochronie zdrowia

2.2. Elementy pedagogiki i socjologii

3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

3.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia

3.2. Organizacja ochrony zdrowia

4. Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem

4.1. Porozumiewanie się z odbiorcą usług lub świadczeń w języku obcym

4.2. Informacja o realizacji prac w zawodzie w języku obcym

5. Język migowy

5.1. Niesłyszący i język migowy

5.2. Daktylografia

5.3. Ideografia

6. Teoretyczne pielęgnowania i wychowania dziecka

6.1. Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka zdrowego, dziecka chorego oraz dziecka niepełnosprawnego

6.2. Teoretyczne podstawy wychowania dziecka

6.3. Zasady BHP w opiece z dzieckiem

7. Pielęgnacja i wychowanie dziecka

7.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych wobec dziecka zdrowego

7.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych wobec dziecka chorego oraz dziecka niepełnosprawnego

7.3. Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez integrację muzyki, słowa i ruchu

7.4. Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez zajęcia plastyczno-techniczne.

8. Opieka nad dzieckiem

8.1. Pielęgnowanie dziecka w placówce opiekuńczej

8.2. Prowadzenie zajęć artystycznych w placówce opiekuńczej

8.3. Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce

9. Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

9.1. Wykorzystanie technologii informatycznych w pracy opiekunki dziecięcej

9.2. Podstawy technik informatycznych, przetwarzanie danych komputerowych i komunikacja elektroniczna

Praktyka zawodowa

10.1. Praktyki zawodowe – klasa I

10.2. Praktyki zawodowe – klasa II