TECHNIK BHP

                                                   


Kwalifikacja: Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Nauka trwa 1,5 roku i odbywa się w systemie zaocznym.


 


   

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracyi w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik bezpieczeństwai higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy. 


UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Współczesny biznes to przede wszystkim lawinowo narastająca konkurencja, duża zmienność gustów klientów oraz ciągła presja na innowacyjność i efektywność kosztową. Taka sytuacja tworzy trudne i wymagające środowisko pracy, zaś sektor zarządzania bhp staje się strategicznym elementem w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. 

Dokonujący się postęp w różnych obszarach i integracja z Unią Europejską wyznaczają kierunki zmian. Przemiany te dotyczą zarówno obszaru bezpieczeństwa pracy, jak również podejścia do rozwoju i doskonalenia kompetencji pracowników. Aktualnie za najważniejszy element, od którego uzależnione są sukcesy danej organizacji, coraz częściej uznaje się ludzi, a potrzeba efektywnego i właściwego rozwoju pracowników jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek. 
Aktualnie pracodawcy są coraz bardziej świadomi oczekiwań, jakie stawiają swoim pracownikom, oczekując przede wszystkim obok kwalifikacji faktycznych umiejętności i kompetencji zarówno w obszarze zawodowym, jak i społecznym. Oczekiwania te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to związane z dużą liczbą i małą czytelnością obowiązujących przepisów, procesem kontroli organizacji oraz obowiązkami pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego tak istotnym jest, by kształcić techników bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy przez cały czas będą czuli potrzebę uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacje i doskonalenia kompetencji pamiętając, iż pracownicy służb bhp stanowią we współczesnym świecie newralgiczną grupę jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa w organizacji.

 


CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

 

2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;

 

3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;

 

4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


  

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu programowego

1. Podstawy prawa pracy

 

1.1 Prawna ochrona pracy

1.2 Prawo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Techniczne bezpieczeństwo pracy

 

2.1. Podstawy techniki

2.2. Obiekty techniczne

2.3. Prace szczególnie niebezpieczne

3. Ergonomia w procesie pracy

 

3.1. Ergonomia jej istota, rozwój i znaczenie

3.2. Psychofizyczne aspekty procesu pracy

3.3. Określanie wymagań dla stanowisk pracy

4. Zagrożenia w środowisku pracy

 

4.1 Identyfikacja czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia

4.2 Analiza zagrożeń w procesach pracy

4.3 Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracy

5. Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

 

5.1 Porozumiewanie się oraz prowadzenie szkoleń w języku obcym

5.2 Struktury leksykalno-gramatyczne w typowych sytuacjach zawodowych

6. Ocena ryzyka zawodowego

 

6.1. Ocena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych

6.2. Ocena ryzyka związanego z zagrożeniami zawodowymi występującymi w procesach pracy

7. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

 

7.1 Regulacje prawne dotyczące wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

7.2 Postępowanie powypadkowe

7.3 Postępowanie w sprawach chorób zawodowych

8. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 

8.1. Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy

8.2. Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

8.3. Świadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

9. Praktyki zawodowe

 

 

 
 
Zdobądź w "Koronie" swój wymarzony zawód!
Rodzinna atmosfera i wykwalifikowana kadra pomogą Ci zrealizować swoje plany!