TECHNIK ADMINISTRACJI
 
Kwalifikacja: A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 

Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym.
 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Współcześnie obserwuje się wzrastającą rolę dziedzin gospodarki związanych ze sferą szeroko rozumianych usług. Na tym tle wzrastają także oczekiwania wobec administracji, od której wymaga się coraz większej sprawności, kompetencyjności, życzliwości wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach służby publicznej. Również rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji obliguje pracowników administracji do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji w tym zakresie.

W związku z powyższym technik administracji powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej i umożliwiające pracę na różnych stanowiskach administracyjnych. Jego wykształcenie w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności stanowi podbudowę do doskonalenia, szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i dalszego kształcenia w zawodzie.

Analiza ofert pracy wykazała, że bieżące zapotrzebowanie rynku pracy na techników administracji jest stabilne i stosunkowo wysokie. W każdym tygodniu objętym analizą (listopad 2009, kwiecień 2010 występowało średnio 9,9 ofert pracy w portalu Pracuj.pl. w obszarze administracja biurowa oraz 8,5 oferty pracy w dodatku „Gazeta Praca” dołączanym do „Gazety Wyborczej” w obszarze „ biuro i administracja” (L.Kuras „Jaki pracownik – jaki zawód”?. Analiza internetowych i prasowych ofert pracy, ŁDNiKP, Łódź 2010). Natomiast prognozy przygotowane w oparciu o wykonane badania ankietowe pracodawców pozwalają przewidywać blisko dwukrotny wzrost zapotrzebowania rynku pracy na techników administracji w latach 2012 – 2014 roku w porównaniu z okresem 2010 – 2011 (zgodnie z „Potrzeby kadrowe województwa łódzkiego – raport z badań ankietowych E.Ciepucha, J.Moss ŁCDNiKP Łódź 2011).CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;

2) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;

3) prowadzenia postępowania administracyjnego.

Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: bankach, urzędach, firmach ubezpieczeniowych. Możliwość zdobycia pracy staje się praktycznie nieograniczona.
 
 
 
Po ukończeniu naszej szkoły będziesz świadomy jak poruszać się w zakamarkach prawa.
Będziesz świadomy swoich praw i obowiązków.
Nie będziesz miał problemów z redagowaniem pism, sprawozdań lub notatek służbowych.
 

Nauczysz się między innymi:

 • interpretować i stosować przepisy prawa,
 • przygotowywać projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji,
 • posługiwać się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej,
 • redagować pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe,
 • sporządzać protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia,
 • odpowiadać za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Będziesz mógł pracować w:

 • urzędach administracji państwowej
 • biurach
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych
 • administracji szkół


To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • spostrzegawczość
 • dokładność
 • komunikatywność
 • uczciwość
 • sumienność

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu programowego

1. Język obcy w administracji

 

1.1. Porozumiewanie się z klientem oraz współpracownikami w języku obcym

1.2. Sporządzanie korespondencji w języku obcym

2. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

 

2.1. Podstawy statystyki

2.2. Podstawy podejmowania działalności gospodarczej

2.3. Prowadzenie działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej

3. Podstawy prawa cywilnego

 

3.1. Osoba fizyczna i prawna

3.2. Formy czynności prawnych

3.3. Zobowiązania

4. Podstawy prawa pracy

 

4.1 Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

4.2 Dokumentacja stosunku pracy

5. Podstawy prawa administracyjnego

 

5.1 Formy działania administracji

5.2 Struktura organów administracji

5.3 Zdania organów administracji

5.4 Źródła prawa

6. Podstawy finansów publicznych

 

6.1. Elementy finansów publicznych

6.2. Analiza budżetu jednostki organizacyjnej

7. Wykonywanie prac biurowych

 

7.1. Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej

7.2. Organizacja pracy biura

7.3. Redagowanie i przechowywanie dokumentów

8. Postępowanie w administracji

 

8.1. Postępowanie administracyjne w I instancji

8.2. Postępowanie odwoławcze w administracji

8.3. Postępowanie egzekucyjne w administracji

Praktyki zawodowe

 

 
Zdobądź w "Koronie" swój wymarzony zawód!
Rodzinna atmosfera i wykwalifikowana kadra pomogą Ci zrealizować swoje plany!