Szkoła Policealna w zawodzie Technik archiwista


Kwalifikacje:
AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum
AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych
Nauka: 2 lata
Tryb zaoczny

    

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego;
2) ewidencjonowania dokumentacji aktowej;
3) opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. 


                                                               


Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 

Nazwa działu programowego

 

1. Podstawy archiwistyki

 

1.1. Teoria archiwistyki

1.2. Metodyka archiwistyki

2. Metody pracy w archiwum zakładowym

2.1. Zabezpieczanie akt

2.2. Postępowanie z dokumentacją niearchiwalną i materiałami archiwalnymi

3. Prawo archiwalne

 

3.1. Ustawa archiwalna i akty wykonawcze

3.2. Normatywy kancelaryjno-archiwalne

4. Język obcy w archiwistyce

4.1. Porozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym

4.2. Prowadzenie dokumentacji w języku obcym

5. Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych

5.1. Gromadzenie i udostępnianie akt

5.2. Postępowanie z dokumentacją na różnych nośnikach

6. Praktyka zawodowa

6.1. Prowadzenie archiwum

6.2. Gromadzenie i opracowywanie dokumentacji audiowizualnej